główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek szpitala

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu SPZOZ w Łukowie.
Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Łukowskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym.
Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ w Łukowie jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. Plan podlega zatwierdzeniu przez podmiot tworzący.
Wszystkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych dokonuje się na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
SPZOZ w Łukowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

L.p.WyszczególnienieStan na
31.12.201631.12.2017
 Aktywa trwałe - ogółem28 860 346,1728 439 752,83
IWartości niematerialne i prawne161 713,15159 187,70
IIRzeczowe aktywa trwałe28 698 633,0228 280 565,13
1.Środki trwałe28 377 117,4227 048 211,40
 
 
 
 
 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 118 397,541 118 397,54

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

23 220 146,1922 321 503,13
c) urządzenia techniczne i maszyny1 036 305,001 113 452,88
d) środki transportu515 945,85487 192,52
e) inne środki trwałe2 486 322,842 007 665,33
2.Środki trwałe w budowie321 515,601 232 353,73

 

L.p.WyszczególnienieStan na
31.12.201531.12.2016
 Aktywa trwałe - ogółem30 162 777,3028 860 346,17
IWartości niematerialne i prawne61 006,78161 713,15
IIRzeczowe aktywa trwałe30 101 770,5228 698 633,02
1.Środki trwałe29 424 257,5028 377 117,42
 
 


 
 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 118 397,541 118 397,54

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

24 161 444,9923 220 146,19
c) urządzenia techniczne i maszyny1 179 494,801 036 305,00
d) środki transportu359 873,18515 945,85
e) inne środki trwałe2 605 046,992 486 322,84
2.Środki trwałe w budowie677 513,02321 515,60