główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie prowadzone są rejestry w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, medycznych oraz systemu zarządzania jakością.
Archiwizowanie danych reguluje Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Instrukcja Kancelaryjna SPZOZ w Łukowie wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Zakładu. 
Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.