główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym Powiatu Łukowskiego;

 • doradczym Dyrektora.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 • przyznawania Dyrektorowi podmiotu nagród,

 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem podmiotu,

 1. przedstawianie Dyrektorowi podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 • kredytów bankowych lub dotacji,

 • podziału zysku,

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 • regulaminu organizacyjnego;

 1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 1. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 1. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej

Kwestie te reguluje Statut:

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata od daty jej powołania. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego

 2. Członek Rady Społecznej może zosatć odwołany przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

 • nienależytego wykonywania obowiązków

 • złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej

 • wykonywania działalności konkurencyjnej lub zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalnośc konkurencyjną wobec Zakładu lub w Zakładzie

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępswto skarbowe

 

Skład Rady Społecznej został powołany Uchwałą Nr IV/37/2015 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 12 lutego 2015 r., w osobach:

Przewodniczący Rady:

 1. Janusz Tadeusz Kozioł – Starosta Łukowski

Członkowie:

 1. Krzysztof Tymoszuk – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

 2. Dariusz Jan Szustek – przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowie,

 3. Marcin Mateńko – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 4. Ireneusz Bogdan Szczepanik – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 5. Jadwiga Piszcz – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowie,

 6. Jerzy Kędra – przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowie,

 7. Wojciech Szczygieł – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 8. Piotr Chaber – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 9. Krzysztof Kazana – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowie,

 10. Marek Jan Czub– przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowie,

 11. Mirosław Józef Szekalis – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 12. Mirosław Paweł Zacharski – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 13. Władysław Robert Mika – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowie,

 14. Kinga Szerszeń – przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowie,

 15. Andrzej Soćko – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie,

 16. Andrzej Wisiński – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowie.