główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania

Cel i zadania Zakładu

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach:

1) Anestezjologii i intensywnej terapii;
2) Audiologii i foniatrii;
3) Chirurgii dziecięcej;
4) Chirurgii ogólnej;
5) Chorób wewnętrznych;
6) Chorób zakaźnych;
7) Diagnostyki laboratoryjnej;
8) Medycyny pracy;
9) Medycyny ratunkowej;
10) Medycyny rodzinnej;
11) Medycyny sądowej;
12) Medycyny transportu;
13) Mikrobiologii lekarskiej;
14) Neonatologii;
15) Neurologii;
16) Okulistyki;
17) Ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
18) Otolaryngologii;
19) Patomorfologii;
20) Pediatrii;
21) Położnictwa i ginekologii;
22) Psychiatrii;
23) Radiologii i diagnostyki obrazowej;
24) Rehabilitacji medycznej;
25) Alergologii;
26) Chirurgii naczyniowej;
27) Chirurgii onkologicznej;
28) Chorób płuc;
29) Diabetologii;
30) Endokrynologii;
31) Epidemiologii;
32) Farmakologii klinicznej;
33) Gastroenterologii;
34) Geriatrii;
35) Ginekologii onkologicznej;
36) Hipertensjologii;
37) Kardiologii;
38) Kardiologii dziecięcej;
39) Medycyny sportowej;
40) Neurologii dziecięcej;
41) Otolaryngologii dziecięcej;
42) Reumatologii;
43) Seksuologii;
44) Transfuzjologii klinicznej;
45) Zdrowia publicznego.

3. Działalność lecznicza wykonywana przez Zakład może również polegać na:
1) promocji zdrowia;
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3) uczestnictwie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

4. Zakład wykonuje działalność leczniczą świadcząc:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a) szpitalne;
b) inne niż szpitalne;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

5. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie:
1) najem i dzierżawa aktywów trwałych;
2) transport sanitarny;
3) usługi sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych;
4) usługi parkingowe;
5) usługi gastronomiczne;
6) działalność szkoleniowa;
7) działalność wydawnicza;
8) udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych.


Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.